Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014 – 2020

Τίτλος Πράξης *

Title

“Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”

Support for micro and small enterprises  during coronavirus at Region of South Aegean

Φορεάς Λειτουργίας/Δικαιούχος

Project Operator/ Βeneficiary

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Region of South Aegean

 

Περιοχή Χωροθέτησης (π.χ.Δήμος)  *

Region

Μύκονος

Mykonos Island

Προϋπολογισμός (Σύμβασης) / Budget  * €10.000,00
Ταμείο *

Fund

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

European Regional Development Fund (ERDF)

Περιγραφή *

Project description

Ενίσχυση της επιχείρησης ‘FABRIKAS MYKONOS OE” που επλήγη από τον Covid-19 στο Ν. Αιγαίο

Support for ‘FABRIKAS MYKONOS OE’ during coronavirus

Φωτογραφίες *

 Photos

espa